8okt14de rest001left banner hoog

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het mbo, het hoger (beroeps)onderwijs of wetenschappelijk onderwijs (wo). Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel.

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vmbo, havo of vwo.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) biedt praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. Het vmbo duurt 4 jaar. In de onderbouw (klas 1 en 2) van het vmbo volgen leerlingen algemene vakken als Nederlands, Engels, Wiskunde maar ook moderne vreemde talen en vakken uit de cultuureducatie. Na de eerste twee jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Lees meer over de vier verschillende sectoren, het kiezen voor een specialisatie en de leerwegen in de bovenbouw van het vmbo op onze vmbo-pagina.

Ook onze nieuwe digitale voorlichtingsbrochure is beschikbaar. Boordevol informatie over de brugklas, de studierichtingen en de keuzevakken. Een goede start bij het maken van je keuze.

Extra ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld bijlessen of huiswerkbegeleiding.

Havo en vwo
De havo en het vwo bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt 6 jaar.In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo en het vwo volgen leerlingen algemene vakken. Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen).

Alle informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl Lees meer over veranderingen in het schoojaar 2014-2015. De VO gids geeft ook veel informatie over schoolkeuze met de schoolwijzer.

 

 

 

500px-Onderwijssysteem-in-nederland-p.svg

Bron: www.devogids.nl