11nov14de rest041lr

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

Allereerst is het advies van de basisschool leidend voor de plaatsing van je kind.

Je meldt je kind aan via de basisschool. Voor 1 maart bespreekt de leerkracht van groep 8 het advies met jullie. Vervolgens worden de namen van de leerlingen die voor De Rede kiezen mét het advies voor 15 maart aan ons doorgegeven. Je ontvangt een aanmeldingsformulier van de basisschool en levert dit weer ingevuld in bij de groepsleerkracht van je kind. Voor 1 april worden deze formulieren samen met een digitaal overdrachtsdossier naar ons opgestuurd. 
In week 17 worden de Cito-toetsen afgenomen, in week 20 zullen de uitslagen bekend zijn. Als de uitslag van de toets afwijkt van het door de basisschool gegeven advies dan kunnen ze het advies aan ons herzien. Toetsen die hoger uitvallen dan het oorspronkelijke advies kunnen leiden tot een hogere plaatsing, als de uitslag lager is dan het gegeven advies dan hoeft dit niet noodzakelijk te worden aangepast. Ook dan wordt het advies van de basisschool gevolgd. 

De plaatsing geschiedt uiterst zorgvuldig en op advies van de basisschool: hun plaatsingsadvies is leidend! Alle leerlingen worden besproken met de groepsleerkracht van de basisschool tijdens een warme overdracht. Het staat ons daarbij vrij om de toetsgegevens in relatie tot het schooladvies te overleggen. Het schooladvies van de basisschool kan door ons niet worden bijgesteld.

Zelf aanmelden kan ook
Als jullie bijvoorbeeld niet in de buurt van Terneuzen wonen maar jullie kind toch willen aanmelden op De Rede dan kan het aanmeldformulier van de website worden ingevuld en opgestuurd. Wij zoeken dan contact met de basisschool voor het advies, verder verloopt de plaatsing zoals bovenstaand is omschreven.

Om je kind aan te melden, moet je een aantal gegevens over je kind aan de nieuwe school doorgeven:

• naam
• geboortedatum
• geslacht
• onderwijsnummer is burgerservicenummer (BSN) van je kind

Al deze gegevens staan op het bewijs van uitschrijving, dat je van de basisschool ontvangt. Het originele bewijs van uitschrijving stuur je op naar de nieuwe school. Voor vragen over het aanmeldingsformulier of de legitimatie kun je terecht bij onze collega Joke van der Kraan; leerlingadministratie.

Als je je kind hebt aangemeld, betekent dat niet automatisch dat je kind ook daadwerkelijk is toegelaten. De school bekijkt eerst, of ze jouw kind kunnen aannemen. Een eventuele toelatingstoets bij leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een lwoo beschikking bijvoorbeeld is dan een mogelijkheid.

Voor het schooladvies kan de basisschool gebruik maken van de volgende cito-bandbreedtes als leidraad om, bij het hoger uitvallen van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies te heroverwegen en het schooladvies bij te stellen. 

 vwo 545 en hoger
 havo - vwo 543 en hoger
 havo 540 t/m 542
vmbo-t/havo 535 t/m 539
vmbo-t 530 t/m 534
vmbo-k/b 521 t/m 529
vmbo k/b met lwoo 521 en lager

Niet tevreden met het plaatsingsbesluit?
Het kan voorkomen dat ouders na de warme overdracht niet helemaal tevreden zijn met het genomen besluit ten aanzien van de plaatsing van hun zoon of dochter. Ouders worden dan verwezen naar de leerkracht van de basissschool om daar een herziening van het advies aan te vragen.

Je kind wordt aangenomen
Beslissen we dat je kind geplaatst kan worden? Dan krijg je daarvan bericht van ons. Pas op dat moment is de toelating van je kind definitief. 

Mag een school mijn kind weigeren?
In principe weigeren wij bij De Rede niemand maar er kunnen redenen zijn waarom we dat wel doen (volle groepen, complexe problematiek).

Zorgplicht
Het schoolbestuur heeft met de komst van passend onderwijs een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet Gelijke Behandeling verlangt van scholen dat ze een zorgleerling pas weigeren als het organiseren van de vereiste zorg de school in onredelijke mate zou belasten. In dat geval voelen wij de verantwoordelijkheid om mee te denken over passend onderwijs elders.

11nov14klaslokalen099lr

Lwoo
Leerlingen die door ouders of basisschool aangemeld worden voor leerwegondersteunend onderwijs worden na aanmelding bij het Loket Zorgonderwijs Terneuzen getest. Dit om een eventuele indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs te onderzoeken. De testresultaten bespreken we met de ouders.
De Rede plaatst leerlingen in het het lwoo die een positieve lwoo-beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) hebben. 

Overstappen naar een ander niveau
Omdat we met een tweejarige brugperiode werken, hebben we twee schooljaren de tijd om een leerling in klas 3 op het juiste niveau te plaatsen. De criteria voor op- en afstromen zijn zorgvuldig afgewogen en vastgesteld. Verplaatsing zal altijd vooraf door de mentor met de ouder(s)/verzorger(s) en collega-docenten zorgvuldig worden besproken. 
Bij de verplaatsing tijdens het schooljaar zal het voorkomen dat het digitale boekenpakket omgewisseld moet worden. Dit wordt via school geregeld. Er zijn voor de ouder(s)/verzorger(s) geen kosten aan verbonden. Meer weten over schoolkosten?