Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht scholen om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin ouders, leerlingen en personeel worden vertegenwoordigd. 

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR is het instemming- en adviesrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. 

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. 

De MR is bereikbaar via het e-mailadres: mr@derede.nl.