Pesten

Pesten

Plagen of pesten? 

Het verschil is misschien niet voor iedereen direct duidelijk. Pesten is minder onschuldig dan plagen. Het vindt plaats met de bedoeling iemand anders pijn te doen, te vernederen of buiten te sluiten. Plagen wordt pesten als het vaak gebeurt en gemeen is. In dit artikel willen we iedereen - schoolpersoneel, ouders en kinderen - uitleggen wat SSG De Rede doet om het zo veilig mogelijk te maken op school.

Geweld

Pesten wordt beschouwd als een vorm van geweld. Het heeft drie kenmerken:
1. Het gebeurt opzettelijk
2. Het gebeurt herhaaldelijk en over langere tijd
3. Het is eenzijdig (het slachtoffer is altijd dezelfde leerling)

Het lastige is dat pesten zich vaak in het verborgene afspeelt. Zodoende is het soms heel moeilijk om er grip op te krijgen. Maar gepeste leerlingen moeten weten dat ze altijd voor hulp aan kunnen kloppen bij iemand die ze vertrouwen. Dit kan zijn de mentor, een docent, de pestcoördinator of een andere volwassene binnen de school.

Elke leerling kan het mikpunt worden van pesterijen. Een kind dat gepest wordt, praat daar thuis niet altijd over. Ze kunnen zich schamen of bang zijn dat de ouders er werk van maken, waardoor het erger zou kunnen worden. Ook denken ze misschien dat er niets aan gedaan kan worden of willen ze gewoon niet klikken. Maar pesten moet altijd aangepakt worden. Daarom heeft De Rede een pestprotocol. Daarin staat uitgebreid vermeld welke middelen de school heeft om het pesten te laten stoppen. Het pestprotocol  kun je onderaan deze pagina downloaden.

Voorkomen


In elk geval moet pesten natuurlijk zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarom bespreekt de mentor aan het begin van ieder schooljaar de afspraken en regels in de klas. Een van die regels is dat pestgedrag altijd gemeld moet worden zodat de gepeste hulp kan krijgen. Verder wordt aandacht besteed aan dit probleem in een of meerdere studielessen en kan het zijn dat de leerlingen een pestcontract ondertekenen: de regels en afspraken over het pesten. 

Stappenplan

De Rede heeft een stappenplan ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan het pesten. De eerste stap is dat, als de mentor denkt dat er echt gepest wordt, hij of zij dat bespreekt met de pester en de gepeste en, als het nodig is, ook met de hele klas. Van die gesprekken worden aantekeningen gemaakt, die opgeslagen worden in Magister van de pester en het slachtoffer. Als het pesten dan nog doorgaat, neemt in stap 2 de pestcoördinator het over. Zij probeert te ontdekken waarom er gepest wordt en naar aanleiding daarvan geeft zij adviezen om het te doen stoppen. Als het nodig is, wordt het Intern Zorg Team ingeschakeld.

In stap 3 wordt gekeken of de eerste twee stappen resultaat hebben gehad. Zo niet, wordt de pester verplicht een cursus te volgen. Dat wordt ook aan de ouders medegedeeld. Mocht dat ook nog niet werken kan de pester, in stap 4, geschorst worden voor een dag. Bij herhaling krijgt de pester een langere schorsing. Als de pester dan toch nog door blijft gaan, wordt stap 5 ingezet. Hij/zij wordt dan van school gestuurd. 

Digitaal pesten

Naast het ‘oude’ pesten is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan: het digitaal of cyberpesten, via mobieltjes, Facebook, Instagram en andere social media. Omdat de pester in dit geval niet altijd bekend is en de reikwijdte van het pesten veel groter, zijn de gevolgen voor de gepeste nog heviger. Als er sprake is van digitaal pesten, is het aan te bevelen om de pestberichten te bewaren, om te proberen de pester te blokkeren of de dader op te sporen, bijvoorbeeld door te proberen het IP adres te achterhalen.
Eén ding mag zeker niet onvermeld blijven: de rol van de ouders is in het digitaal pesten heel belangrijk. Erover praten met het kind is in zo’n geval nodig evenals het opvoeden van de kinderen waar het gaat om computergebruik! 

In het pestprotocol staat een lijst met dingen die gedaan kunnen worden als een kind digitaal wordt gepest!

De pestcoördinatoren
op De Rede zijn:

Ankie van den Brande
Telefoonnummer: 06-20827283
E-mailadres: abd@derede.nl
Bereikbaar op: ma-di-wo-do

Marga von Bannisseht
Telefoonnummer:0115-612155
E-mailadres: mba@derede.nl
Bereikbaar op: di-wo-do

Zij zijn ook vertrouwenspersoon, onder andere als het gaat over pesten!

Documenten